OPŠTA KARTOGRAFIJA

Profesor

vanr. prof. dr Mirko Borisov dipl. inž. geod.

mborisov@uns.ac.rs

Asistent

asistent-master Dragana Popović dipl. inž. geod.     

    draganapop@uns.ac.rs

 

FORMIRANJE OCENE

            Ocena se formira iz dve nezavisne provere znanja (praktičan i teorijski deo ispita).

 

PRAKTIČNI DEO ISPITA (najviše 50 bodova)

 1.  Bodovi sa računarskih vežbi

Dva računarska testa (najviše 15 bodova po testu), za studente koji redovno prisustvuju nastavi

  • Studenti koji imaju više od jednog neopravdanog izostanka sa vežbi do prvog računarskog testa mogu da osvoje najviše 12.5 bodova na prvom testu
  • Studenti koji imaju više od jednog neopravdanog izostanka sa vežbi u terminima za drugi računarski test mogu da osvoje najviše 12.5 bodova na drugom testu

 2.  Samostalni zadatak-izvestaj sa vezbi (najviše 15 bodova)

  • Urađen zadatak šalje se na mail

 3. Bodovi sa prisustva na vezbama najvise 5 bodova

TEORIJSKI DEO ISPITA (najviše 50 bodova)

Uslov za izlazak na teorijski deo ispita je osvojenih 25 bodova iz praktičnog dela ispita. 

1. Teorijski kolokvijum (najviše 25 bodova) - Nije obavezan, ali ulazi u zbir od 100 bodova

  • Položen kolokvijum važi do kraja tekude školske godine, zaključno sa drugim septembarskim ispitnim rokom

ISPIT

Ispit nosi ukupno 100 bodova i sastoji se iz četiri dela:

1. Računarski testovi  (min 15/30)

2. Samostalni zadatak (min 5/15)

3. Teorijski kolokvijum (min 10/25)

4. Ceo teorijski ispit (min 25/50)

 

Akademska etika

 • Korišćenje nedozvoljenih sredstava na ispitu ili testu povlači poništavanje svih do tada osvojenih bodova.

 

LITERATURA

 1. Materijali sa predavanja i vežbi koji se nalaze u rubrici Nastavni materijali - Opšta kartografija
 2. Jones, C. (1997), Geographical Information Systems and Computer Cartography, Longman
 3.  Group of authors (1984), Specialization Surveying and Cartography, Faculty of Civil Engineering, Prague
 4.  Peterca, M. et al. (1974), Kartografija, VGI Beograd Additional:
 5.  Robinson, A. et al. (1995), Elements of Cartography, USA
 6.  Borisov, M. (2006), Razvoj GIS, Zadužbina Andrejević

 

Nema kurseva u ovoj kategoriji