SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

 Profesor

vanr. prof. dr Aleksandar Ristić (aristic@uns.ac.rs)

Asistenti

Milan Vrtunski (milanv@uns.ac.rs)

Željko Bugarinović (zeljkob@uns.ac.rs)

 

Pravila polaganja ispita

Formiranje ocene

Ocena se formira na osnovu rezultata ostvarenih iz 3 provere znanja:

 • TESTOVI (maksimalno 20 bodova)
 • PISMENI DEO ISPITA (maksimalno 40 bodova)
 • USMENI DEO ISPITA (maksimalno 40 bodova)

TESTOVI (maksimalno 20 bodova)

- Ima ih 4, rade se u terminu vežbi, u vidu kratkih zadataka

- Svaki vredi od maksimalno 5 bodova 

- Za potpis predmetnog nastavnika neophodno je osvojiti minimum 5 bodova sa testova 

Dobijeni potpis važi 2 školske godine

Predispitne obaveze i prisustvo na predavanjima, auditornim vežbama su uslov za dobijanje potpisa

 

PISMENI DEO ISPITA, može se polagati na 2 načina:

A) Putem kolokvijuma

A1) Gradivo sa pismenog dela ispita je podeljeno na 2 dela
A2) Na svakom kolokvijumu rade se po 2 zadatka, svaki zadatak nosi max 10 bodova, uslov za polaganje je osvojenih minimum 11 bodova.
A3) I kolokvijum će biti održan krajem aprila 2019.

  1. Položen I kolokvijum važi do 30.09.2019.
  2. Nema dodatnih termina za polaganje prvog kolokvijumaStudent koji osvoji 9 ili 10 bodova iz testova T1 i T2 je nagrađen sa priznavanjem I kolokvijuma sa maksimalnim brojem bodova (20 bodova)
  3. Ukoliko je student položio I kolokvijum, a nije zadovoljan osvojenim brojem bodova, može da poništi rezultate I kolokvijuma u roku od nedelju dana nakon objavljivanja rezultata.

A4) II kolokvijum će se polagati u redovnim terminima ispitnih rokova, zaključno sa 30.09.2019.

 1. Student koji je osvojio 9 ili 10 bodova iz testova T3 i T4, je nagrađen sa priznavanjem II kolokvijuma sa maksimalnim brojem bodova (20 bodova)
 2. Samo studenti koji su položili I kolokvijum mogu da polažu II kolokvijum u redovnim ispitnim rokovima.
 3. Ukoliko je student položio drugi kolokvijum preko testova T3 i T4 on može u redovnim ispitnim rokovima polagati samo prvi kolokvijum.

B) Redovnim polaganjem ispita u ispitnom roku

B1) Na pismenom delu ispita rade se 4 ispitna zadatka, pri čemu svaki nosi 10 bodova, uslov za polaganje pismenog dela ispita je osvojenih minimum 21 bod.

B2) Svi studenti koji nisu položili I kolokvijum ili su ga poništili, moraju da polažu pismeni deo ispita u ispitnom roku.

C) Napomena

Nakon 30.09.2019. prestaje važenje i kolokvijuma i pismenih ispita. Nadalje se ispit polaže ISKLJUČIVO redovnim polaganjem i student koji je redovno položio pismeni deo ispita ima pravo JEDNOM (lično da dođe) da odloži usmeni.

 

USMENI DEO ISPITA

D1) Studenti koji polože pismeni deo ispita (bilo redovno bilo preko kolokvijuma) mogu prolongirati usmeni najkasnije do 30.09.2019.

D2) Pravo da polažu prvi kolokvijum iz teorije imaju studenti koji su položili prvi računski kolokvijum i prijavili se za polaganje teorijskog kolokvijuma. Teorijski kolokvijum se organizuje jednom i nema dodatnih termina.

D3) U toku školske 2018-2019 godine u redovnim ispitnim rokovima studenti mogu da polažu usmeni deo parcijalno. Pitanja za prvi deo usmenog (iz Spiska ispitnih pitanja): 1-14, 25-43. Pitanja za drugi deo usmenog: 15-24, 44-60, 62, 63. Parcijalno polaganje usmenog je moguće zaključno sa 30.09.2019. 

D4) Na usmenom se pravi pismeni koncept i odgovara usmeno na 4 pitanja. Svako pitanje vredi 10 bodova. Minimum 21 bod. Ima 62 pitanja:

Iz oblasti “1. Osnovi automatike” (od pitanja 1 do pitanja 27 iz Spiska ispitnih pitanja) ide 1 pitanje,

iz oblasti “2. Regulatori. Industrijski upravljački uređaji (PLC)”(od 28 do 43) ide 1 pitanje,

iz oblasti “3. Aplikacije za automatizovani geodetski premer” (od 44 do 60 i pitanja 62 i 63) idu 2 pitanja.

 

Za polaganje ispita neophodno je skupiti minimum 51 bod.

 

Literatura

 1. Milić Stojić: Kontinualni sistemi automatskog upravljanja; Nauka, Beograd
 2. B.Kovačević, Ž.Đurović: Sistemi automatskog upravljanja -zbornik rešenih zadataka; Nauka, Beograd
 3. R.C.Dorf, R.H.Bishop: Modern Control Systems; Addison-Wesley, USA
 4. Materijali sa predavanja i vežbi, nalaze se u rubrici Nastavni materijal - Sistemi automatskog upravljanja

 

No courses in this category