SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

 Profesor

vanr. prof. dr Aleksandar Ristić (aristic@uns.ac.rs)

Asistenti

Milan Vrtunski (milanv@uns.ac.rs)

Željko Bugarinović (zeljkob@uns.ac.rs)

 

Pravila polaganja ispita

TESTOVI

 • Ima ih 4, rade se u terminu vežbi, u vidu kratkih zadataka
 • Svaki vredi od 0 do 5 bodova (maksimalno 20 bodova)
 • Neophodno je osvojiti minimum 5 bodova za potpis predmetnog nastavnika
  • Prisustvo na predavanjima
  • Prisustvo na auditornim, laboratorijskim i računarskim vežbama
  • Dobijeni potpis važi 2 školske godine
  • Predispitne obaveze su uslov za dobijanje potpisa.

Formiranje ocene

Ocena se formira na osnovu rezultata ostvarenih iz 3 provere znanja:

 • TESTOVI (maksimalno 20 bodova)
 • PISMENI DEO ISPITA (maksimalno 40 bodova)
 • USMENI DEO ISPITA (maksimalno 40 bodova)

PISMENI DEO ISPITA, može se polagati na 2 načina:

A) Putem kolokvijuma

A1) Gradivo sa pismenog dela ispita je podeljeno na 2 dela
A2) Na svakom kolokvijumu rade se po 2 zadatka, svaki nosi 10 bodova, uslov za polaganje je osvojenih minimum 11 bodova.
A3) I kolokvijum će biti održan krajem aprila 2018.

 1. Položen I kolokvijum važi do 30.09.2018.
 2. Nema dodatnih termina za polaganje prvog kolokvijuma
 3. Student koji osvoji 9 ili 10 bodova iz testova T1 i T2 je nagrađen sa priznavanjem I kolokvijuma sa maksimalnim brojem bodova (20 bodova)
 4. Ukoliko je student položio I kolokvijum, a nije zadovoljan osvojenim brojem bodova, može da poništi rezultate I kolokvijuma u roku od nedelju dana nakon objavljivanja rezultata.

A4) II kolokvijum će se polagati u redovnim terminima ispitnih rokova, zaključno sa 30.09.2018.

 1. Samo studenti koji su položili I kolokvijum mogu da polažu II kolokvijum
 2. Student koji je položio I kolokvijum i osvojio 9 ili 10 bodova iz testova T3 i T4, je nagrađen sa priznavanjem II kolokvijumasa maksimalnim brojem bodova (20 bodova)

B) Redovnim polaganjem ispita u ispitnom roku

B1) Na pismenom delu ispita rade se 4 ispitna zadatka, pri čemu svaki nosi 10 bodova, uslov za polaganje pismenog dela ispita je osvojenih minimum 21 bod.

B2) Svi studenti koji nisu položili I kolokvijum ili su ga poništili, moraju da polažu pismeni deo ispita u ispitnom roku.

C) Napomena

Nakon 30.09.2018. prestaje važenje i kolokvijuma i pismenih ispita. Nadalje se ispit polaže ISKLJUČIVO redovnim polaganjem i student koji je redovno položio pismeni deo ispita ima pravo JEDNOM (lično da dođe) da odloži usmeni.

 

USMENI DEO ISPITA

D1) Studenti koji polože pismeni deo ispita (bilo redovno bilo preko kolokvijuma) mogu prolongirati usmeni najkasnije do 30.09.2018.

D2) Na usmenom se pravi pismeni koncept i odgovara usmeno na 4 pitanja. Svako pitanje vredi 10 bodova. Minimum 21 bod.

D3) Ima 68 pitanja.

Iz oblasti “1. Osnovi automatike” (27 pitanja) ide 1 pitanje,

iz oblasti “2. Regulatori. Industrijski upravljački uređaji(PLC)”(16 pitanja) ide 1 pitanje,

iz oblasti “3. Aplikacije za automatizovani geodetski premer” (25 pitanja) idu 2 pitanja.

 

Za polaganje ispita neophodno je skupiti minimum 51 bod.

 

Literatura

 1. MilićStojić: Kontinualni sistemi automatskog upravljanja; Nauka, Beograd
 2. B.Kovačević, Ž.Đurović: Sistemi automatskog upravljanja -zbornik rešenih zadataka; Nauka, Beograd
 3. R.C.Dorf, R.H.Bishop: Modern Control Systems; Addison-Wesley, USA
 4. Materijali sa predavanja i vežbi, nalaze se u rubrici Nastavni materijal - Sistemi automatskog upravljanja

 

Nema kurseva u ovoj kategoriji