DIGITALNI MODELI TERENA

Profesor

vanr. prof. dr Mirko Borisov dipl. inž. geod.

mborisov@uns.ac.rs

Asistent

asistent-master Željko Bugarinović dipl. inž. geod.         

zeljkob@uns.ac.rs

 

FORMIRANJE OCENE

            Ocena se formira iz dve nezavisne provere znanja (praktičan i teorijski deo ispita).

 

PRAKTIČNI DEO ISPITA (najviše 50 bodova)

 1. Računarski testovi (najviše 40 bodova)

Dva računarska testa (najviše 20 bodova po testu), za studente koji redovno prisustvuju nastavi

Studenti koji imaju više od jednog neopravdanog izostanka sa vežbi do prvog računarskog testa mogu da osvoje najviše 15 bodova na prvom testu

Studenti koji imaju više od jednog neopravdanog izostanka sa vežbi u terminima za drugi računarski test mogu da osvoje najviše 15 bodova na drugom testu

 2.  Samostalni zadatak (najviše 10 bodova)

Urađen zadatak šalje se na mail: dmt.testovi@gmail.com

 Napomena: Za polaganje praktičnog dela ispita potrebno je osvojiti min 25 bodova

 

TEORIJSKI DEO ISPITA (najviše 50 bodova)

1. PRVI DEO GRADIVA (najviše 20 bodova)

   • Može da se položi preko kolokvijuma ili u ispitnim rokovima
   • Teorijski kolokvijum (datum održavanja: 29.11.2019.) nije obavezan, ali ulazi u zbir od 100 bodova
   • Položen kolokvijum važi do kraja tekuće školske godine, zaključno sa drugim septembarskim ispitnim rokom
   • 10 kratkih pitanja iz prvog dela gradiva sa predavanja

2. DRUGI DEO GRADIVA (najviše 30 bodova)

   • 10 kratkih pitanja iz drugog dela gradiva sa predavanja
   • Polaže se u ispitnim rokovima definisanim od strane studentske službe

Napomena: Uslov za izlazak na teorijski deo ispita je osvojenih 25 bodova iz praktičnog dela ispita. Obavezno je polaganje oba računarska testa sa min osvojenih 8 bodova po testu.

 

ISPIT

Ispit nosi ukupno 100 bodova i sastoji se iz četiri dela:

1. Računarski testovi  (min 20/40)

2. Samostalni zadatak (min 5/10)

3. Prvi deo gradiva/Teorijski kolokvijum (min 10/20)

4. Drugi deo gradiva (min 16/30)

Napomena: Da bi se ispit smatrao položenim treba u zbiru osvojiti min 51 bod.

 

Akademska etika

Korišćenje nedozvoljenih sredstava na ispitu ili testu povlači poništavanje svih do tada osvojenih bodova, kao i predviđene sankcije zabrane izlaska na ispit.

 

LITERATURA

 1. Materijali sa predavanja i vežbi koji se nalaze u rubrici Nastavni materijali - Digitalni modeli terena
 2. Zhilin Li, Qing Zhu, "Digital Terrain Modelling: principles and methodology", 2005
 3. Борисов, М., "Модел и организација геопросторних података за размеру 1:50000, Дисертација", 2004
 4. Burrough P.A., McDonnel, R.A., "Принципи географских информационих система", 2006

 

No courses in this category