DIGITALNI MODELI TERENA

Profesor

vanr. prof. dr Mirko Borisov dipl. inž. geod.

mborisov@uns.ac.rs

Asistent

asistent-master Željko Bugarinović dipl. inž. geod.         

zeljkob@uns.ac.rs

 

FORMIRANJE OCENE

            Ocena se formira iz dve nezavisne provere znanja (praktičan i teorijski deo ispita).

 

PRAKTIČNI DEO ISPITA (najviše 50 bodova)

 1.  Bodovi sa računarskih vežbi

Dva računarska testa (najviše 20 bodova po testu), za studente koji redovno prisustvuju nastavi

Studenti koji imaju više od jednog neopravdanog izostanka sa vežbi do prvog računarskog testa mogu da osvoje najviše 12.5 bodova na prvom testu

Studenti koji imaju više od jednog neopravdanog izostanka sa vežbi u terminima za drugi računarski test mogu da osvoje najviše 12.5 bodova na drugom testu

 2.  Samostalni zadatak (najviše 10 bodova)

Urađen zadatak šalje se na mail: dmt.testovi@gmail.com

 

TEORIJSKI DEO ISPITA (najviše 50 bodova)

Uslov za izlazak na teorijski deo ispita je osvojenih 25 bodova iz praktičnog dela ispita. 

Obavezno je polaganje oba računarska testa sa min osvojenih 8 bodova po testu.

 

1. Teorijski kolokvijum (najviše 20 bodova) - Nije obavezan, ali ulazi u zbir od 100 bodova

Položen kolokvijum važi do kraja tekude školske godine, zaključno sa drugim septembarskim ispitnim rokom

2. Usmeni deo ispita (održava se u ispitnim rokovima definisanim od strane studentske službe)

3 ispitna pitanja iz gradiva sa predavanja (najviše 30 bodova)

 

ISPIT

Ispit nosi ukupno 100 bodova i sastoji se iz četiri dela:

1. Računarski testovi  (min 20/40)

2. Samostalni zadatak (min 5/10)

3. Teorijski kolokvijum (min 10/20)

4. Usmeni deo ispita (min 16/30)

Da bi se ispit smatrao položenim treba u zbiru osvojiti min 51 bod.

 

Akademska etika

Korišćenje nedozvoljenih sredstava na ispitu ili testu povlači poništavanje svih do tada osvojenih bodova, kao i predviđene sankcije zabrane izlaska na ispit.

 

LITERATURA

  1. Materijali sa predavanja i vežbi koji se nalaze u rubrici Nastavni materijali - Digitalni modeli terena
  2. Zhilin Li, Qing Zhu, "Digital Terrain Modelling: principles and methodology", 2005
  3. Борисов, М., "Модел и организација геопросторних података за размеру 1:50000, Дисертација", 2004
  4. Burrough P.A., McDonnel, R.A., "Принципи географских информационих система", 2006

 

Nema kurseva u ovoj kategoriji