DIGITALNI MODELI TERENA

Profesor

dr Mirko Borisov (mborisov@uns.ac.rs)

Asistent

MSc Željko Bugarinović (zeljkob@uns.ac.rs)

 

FORMIRANJE OCENE

            Ocena se formira iz dve nezavisne provere znanja (praktičan i teorijski deo ispita).

 

PRAKTIČNI DEO ISPITA (najviše 50 bodova)

 1.  Bodovi sa računarskih vežbi

Dva računarska testa (najviše 20 bodova po testu), za studente koji redovno prisustvuju nastavi

   • Studenti koji imaju više od jednog neopravdanog izostanka sa vežbi do prvog računarskog testa mogu da osvoje najviše 12.5 bodova na prvom testu
   • Studenti koji imaju više od jednog neopravdanog izostanka sa vežbi u terminima za drugi računarski test mogu da osvoje najviše 12.5 bodova na drugom testu

 2.  Samostalni zadatak (najviše 10 bodova)

   • Urađen zadatak šalje se na mail: dmt.testovi@gmail.com

 

TEORIJSKI DEO ISPITA (najviše 50 bodova)

Uslov za izlazak na teorijski deo ispita je osvojenih 25 bodova iz praktičnog dela ispita. 

1. Teorijski kolokvijum (najviše 20 bodova) - Nije obavezan, ali ulazi u zbir od 100 bodova

   • Položen kolokvijum važi do kraja tekude školske godine, zaključno sa drugim septembarskim ispitnim rokom

2. Usmeni deo ispita (održava se u ispitnim rokovima definisanim od strane studentske službe)

   • 3 ispitna pitanja iz gradiva sa predavanja (najviše 30 bodova)

 

ISPIT

Ispit nosi ukupno 100 bodova i sastoji se iz četiri dela:

1. Računarski testovi  (min 20/40)

2. Samostalni zadatak (min 5/10)

3. Teorijski kolokvijum (min 10/20)

4. Usmeni deo ispita (min 20/30)

 

Akademska etika

   • Korišćenje nedozvoljenih sredstava na ispitu ili testu povlači poništavanje svih do tada osvojenih bodova.

 

LITERATURA

 1. Materijali sa predavanja i vežbi koji se nalaze u rubrici Nastavni materijali - Digitalni modeli terena
 2. Zhilin Li, Qing Zhu, "Digital Terrain Modelling: principles and methodology", 2005
 3. Борисов, М., "Модел и организација геопросторних података за размеру 1:50000, Дисертација", 2004
 4. Burrough P.A., McDonnel, R.A., "Принципи географских информационих система", 2006

 

Nema kurseva u ovoj kategoriji