GEOINFORMACIONI SISTEMI

Profesor

prof. dr Miro Govedarica dipl. inž. geod.

miro@uns.ac.rs

prof. dr Aleksandra Radulović dipl. inž. el.

sanjica@uns.ac.rs

prof. dr Dubravka Sladić dipl. inž. el.

dudab@uns.ac.rs

Asistenti

asistent-master Igor Ruskovski dipl. inž. geod.         

rus_igor@uns.ac.rs

asistent-master Stevan Milovanov dipl. inž. geod.         

s.milovanov@uns.ac.rs

 

FORMIRANJE OCENE

            Ocena se formira iz dve nezavisne provere znanja (praktičan i teorijski deo ispita).

 

PRAKTIČNI DEO ISPITA (50 bodova)

 • Bodovi sa računarskih vežbi  (35 bodova)
  • Kolokvijum 1 - 15 bodova (minimum 8)
  • Kolokvijum 2 - 10 bodova (minimum 6)
  • Kolokvijum 3 - 10 bodova (minimum 6)
 • Teoretski kolokvijumi (10 bodova)
  • Teorijski kolokvijum 1 - 5 bodova (minimum 3)
  • Teorijski kolokvijum 2 - 5 bodova (minimum 3)
 • Bodovi sa prisustva na vežbama  (5 bodova)
  • Prisustvo na vežbama je obavezno, najviše tri dozvoljena izostanka.

 

USMENI DEO  ISPITA (50 bodova)

 • Uslov za izlazak na teorijski deo ispita su položene sve predispitne obaveze sa minimalnim brojem ostvarenih bodova iz praktičnog dela ispita.
 • Popravni kolokvijum za računarske kolokvijume će biti organizovan samo jednom na kraju semestra.
 • Teorijski kolokvijumi se mogu polagati samo u zakazanom terminu u toku semestra i ne mogu se ponavljati.
 • Usmeni ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dela. Pismeni deo se polaže na dan ispita prema zvaničnom rasporedu ispita. 
 • Pismeni deo ispita se boduje od 0-100 poena, ali ne nosi ispitne poene. Pismeni ispit je položen sa minimum 50 poena.
 • Pismenog dela ispita oslobođeni su samo kandidati koji su na oba teorijska kolokvijuma ostvarili minimum po 3 poena.
 • Položeni kolokvijumi važe dve školske godine (tekuća i sledeća školska godina).
 • Pismeni deo ispita važi do kraja školske godine u kojoj je položen.

 

AKADEMSKA ETIKA

 • Korišćenje nedozvoljenih sredstava na ispitu ili testu povlači poništavanje svih do tada ostvarenih bodova.

 

LITERATURA

 • Materijali sa predavanja i vežbi koji se nalaze u rubrici Nastavni materijali - Geoprostorne baze podataka.

LITERATURA

 1. Materijali sa predavanja i vežbi koji se nalaze u rubrici Nastavni materijali - Geoinformacioni sistemi
 2.  Jones, C. (1997), Geographical Information Systems and Computer Cartography, Pearson Education Inc
 3. Shekhar, S., Chawla, S. (2003), Spatial Databases: A Tour, Pearson Education Inc. 
 4. Burrough, P.A., McDonnel, R.A. (2006), Principi geografskih informacionih Sistema, Građevinski fakultet, Beograd Additional:
 5. McCloy, K.R. (2006), Resource Managament Information Systems Remote Sensing, GIS and Modelling, Taylor & Francis

No courses in this category