GEOPROSTORNE BAZE PODATAKA

Profesor

prof. dr Miro Govedarica dipl. inž. geod.

miro@uns.ac.rs

Asistent

asistent-master Dragana Popović dipl. inž. geod.         

draganapop@uns.ac.rs

 

FORMIRANJE OCENE

            Ocena se formira iz dve nezavisne provere znanja (praktičan i teorijski deo ispita).

 

PRAKTIČNI DEO ISPITA (najviše 50 bodova)

 1.  Bodovi sa računarskih vežbi  (najviše 35 bodova)

  • 2 računarska testa (2x10 bodova), za studente koji redovno prisustvuju nastavi
  • projektni zadatak (max 15 bodova)

 2.  Teoretski testovi (2 x 5 bodova    najviše 10 bodova)

3. Bodovi sa prisustva na vežbama  (5 bodova)

 

USMENI DEO  ISPITA (najviše 50 bodova)

Uslov za izlazak na teorijski deo ispita je osvojenih 25 bodova iz praktičnog dela ispita. 

1. Teorijski kolokvijum se mogu raditi u bilo kom roku

    • Položen kolokvijum važi do kraja tekude školske godine, zaključno sa drugim septembarskim ispitnim rokom

Akademska etika

  • Korišćenje nedozvoljenih sredstava na ispitu ili testu povlači poništavanje svih do tada osvojenih bodova.

 

LITERATURA

  1. Materijali sa predavanja i vežbi koji se nalaze u rubrici Nastavni materijali - Geoprostorne baze podataka

 

Nema kurseva u ovoj kategoriji