INFRASTRUKTURA PROSTORNIH PODATAKA I STANDARDIZACIJA

Profesor

prof. dr Aleksandra Radulović dipl. inž. el.

sanjica@uns.ac.rs

prof. dr Dubravka Sladić dipl. inž. el.

dudab@uns.ac.rs

Asistent

profesori drže vežbe

 

FORMIRANJE OCENE

            Ocena se formira iz dve nezavisne provere znanja (praktičan i teorijski deo ispita).

 

PRAKTIČNI DEO ISPITA (najviše 50 bodova)

1. Bodovi sa računarskih vežbi  (najviše 35 bodova)

2. Teoretski testovi (2 x 5 bodova    najviše 10 bodova)

3. Bodovi sa prisustva na predavanjima (5 bodova)

 Vežbe su obavezne. Tri i više neopravdanih izostanaka uzrokuje nedobijanje potpisa.

USMENI DEO  ISPITA (najviše 50 bodova)

Uslov za izlazak na usmeni deo ispita je položen praktični deo ispita.

1. Teorijski kolokvijum se mogu raditi u bilo kom roku

Položen kolokvijum važi do kraja tekude školske godine, zaključno sa drugim septembarskim ispitnim rokom.

 

Akademska etika

Korišćenje nedozvoljenih sredstava na ispitu ili testu povlači poništavanje svih do tada osvojenih bodova, kao i predviđene zabrane izlaska na ispit.

 

LITERATURA

  1. Materijali sa predavanja i vežbi koji se nalaze u rubrici Nastavni materijali - Infrastruktura prostornih podataka i standardizacija
  2.  Govedarica, Sladić, Radulović. Udžbenik iz infrastrukture prostornih podataka i geoportala (u pripremi)

 

No courses in this category