VIŠA GEODEZIJA

Profesor

vanr. prof. dr Mirko Borisov dipl. inž. geod.

mborisov@uns.ac.rs

Asistenti

Milan Vrtunski (milanv@uns.ac.rs)

MSc Željko Bugarinović (zeljkob@uns.ac.rs)

 

FORMIRANJE OCENE

            Ocena se formira iz dve nezavisne provere znanja (praktičan i teorijski deo ispita).

 

PRAKTIČNI DEO ISPITA (najviše 50 bodova)

 1.  Bodovi sa računarskih vežbi (najviše 25 bodova)

 • Rade se četiri računarska testa
 • Svaka računarska vežba radi se tri termina od kojih su drugi i treći termini planiran za usmenu odbranu zadatka
 • Za polaganje svakog računarskog testa potrebno je osvojiti minimum 3 boda po testu (od max 6.25), odnosno 5 od max 10.

 2.  Računski kolokvijum (najviše 10 bodova)

 • Nije obavezan ali ulazi u zbir od 100 bodova
 • Radi se krajem semestra
 • Na računskom kolokvijumu se rade dva zadatka
 • Priprema za računski kolovijum radi se u sklopu auditornih vežbi
 • Minimum za polaganje je osvojenim 5 bodova

3.  Prezentacija (najviše 10 bodova)

 • Radi se u timu od po tri studenata
 • Brani se usmeno u toku semestra (u zavisnosti od teme)
 • Minimum za polaganje je 5 osvojenim bodova

 4.  Prisutvo (najviše 5 bodova)

 • Evidentira se na računarskim i auditornim vežbama
 • Svaki minus smanjuje broj bodova za po 1 bod

 

TEORIJSKI DEO ISPITA (najviše 50 bodova)

Uslov za izlazak na teorijski deo ispita je osvojenih 25 bodova iz praktičnog dela ispita. 

1. Usmeni deo ispita (održava se u ispitnim rokovima definisanim od strane studentske službe)

 • 3 ispitna pitanja iz gradiva sa predavanja (najviše 50 bodova)
 • Koncept se pismeno radi a nakon toga usmeno odgovara

 

ISPIT

Ispit nosi ukupno 100 bodova i sastoji se iz četiri dela:

1. Računarski testovi  (min 13/25)

2. Računski kolokvijum (min 5/10)

3. Prezentacija (min 5/10)

4. Prisustvo (max 5)

5. Usmeni deo ispita (min 25/50)

 

Akademska etika

 • Korišćenje nedozvoljenih sredstava na ispitu ili testu povlači poništavanje svih do tada osvojenih bodova.

 

Literatura

 1. Petr Vaniček, Edward J. Krakiwski Geodezija - koncepti 
 2. A. Živković, Viša geodezija
 3. Skripte sa predavanja, nalaze se u Nastavnim materijalima - Viša geodezija

No courses in this category