GEOINFORMACIONE TEHNOLOGIJE 

Profesor

Ristić Aleksandar: aristic at uns.ac.rs

Miro Govedarica: miro at uns.ac.rs

Dušan Jovanović: dusan.mailzastudente at gmail.com

Asistent

Vladimir Pajić: vpajic at uns.ac.rs

Milan Vrtunski: milanv at uns.ac.rs

 

 

U okviru ovog predmeta studenti će se upoznati sa osnovnim principima geoinformacionih tehnologija .

Teme koje su obuhvaćene u nastavnom procesu su: Geosenzorske mreže – koncepcija, vrste i primena senzora, monitoring klizišta; Primene tehnologije skeniranja georadarom - Tehnologija skeniranja georadarom, GPR tehnologija; GNSS - Uvod u GNSS, Mreze permanentnih stanica, Metode pozicioniranja, Izvori i korekcija gresaka pri GNSS merenjima, GPS; Daljinska detekcija -Osnove daljinske detekcije, Senzori, Platforme; Fotogrametrija; Lasersko skeniranje - osnove tehnologije, avionsko lasersko skeniranje, prikupljanje prostornih podataka tehnologijom laserskog skeniranja.

 

FORMIRANJE OCENE

            Ocena se formira iz dve nezavisne provere znanja (praktičan i teorijski deo ispita).

 

PRAKTIČNI DEO ISPITA (najviše 50 bodova)

 1.  Bodovi sa računarskih vežbi

Šest računarskih zadataka koji ukupno nose 35 bodova:

  1. Zadatak GNSS

  2. Zadatak Georadar

  3. Zadatak Geosenzorske

  4. Zadatak Fotogrametrija

  5. Zadatak Daljinska

  6. Zadatak Lasersko

     2.  Aktivnost i prisustvo (najviše 5 bodova)

 3.  Kolokvijumi (dva puta u semestru do maksimalno 5 bodova po kolokvijumu)

 

TEORIJSKI DEO ISPITA (najviše 50 bodova)

Uslov za izlazak na teorijski deo ispita je osvojenih 50% bodova iz svakog dela praktičnog dela ispita. 

Usmeni deo ispita  - održava se u ispitnim rokovima definisanim od strane studentske službe. 

Studenti koji imaju preko 90% osvojenih bodova u praktičnom delu ispita, mogu da zamene usmeni deo ispita projektnim zadatkom.  Ovo je moguće samo uz dogovor sa profesorom. 

 

SVI POLOŽENI DELOVI  PRAKTIČNOG DELA ISPITA VAŽE 2 ŠKOLSKE GODINE.

 

Akademska etika

  • Korišćenje nedozvoljenih sredstava na ispitu ili testu povlači poništavanje svih do tada osvojenih bodova.

 

 

Primer literature

  • Materijali korišćeni u nastavi i na vežbama

No courses in this category