GEOINFORMACIONI SISTEMI

Profesor

prof. dr Miro Govedarica dipl. inž. geod.

miro@uns.ac.rs

prof. dr Aleksandra Radulović dipl. inž. el.

sanjica@uns.ac.rs

prof. dr Dubravka Sladić dipl. inž. el.

dudab@uns.ac.rs

Asistent

asistent Vladimir Pajić         

pajicv@uns.ac.rs

 

FORMIRANJE OCENE

            Ocena se formira iz dve nezavisne provere znanja (praktičan i teorijski deo ispita).

 

PRAKTIČNI DEO ISPITA (najviše 50 bodova)

1. Bodovi sa računarskih vežbi  (najviše 35 bodova)

2. Teoretski testovi (2 x 5 bodova    najviše 10 bodova)

3. Bodovi sa prisustva na vežbama  (5 bodova)

 

USMENI DEO  ISPITA (najviše 50 bodova)

Uslov za izlazak na teorijski deo ispita je osvojenih 25 bodova iz praktičnog dela ispita 

1. Teorijski kolokvijum se mogu raditi u bilo kom roku

Položen kolokvijum važi do kraja tekude školske godine, zaključno sa drugim septembarskim ispitnim rokom.

 

Akademska etika

Korišćenje nedozvoljenih sredstava na ispitu ili testu povlači poništavanje svih do tada osvojenih bodova, kao i predviđene zabrane izlaska na ispit.

 

LITERATURA

  1. Materijali sa predavanja i vežbi koji se nalaze u rubrici Nastavni materijali - Geoinformacioni sistemi
  2.  Jones, C. (1997), Geographical Information Systems and Computer Cartography, Pearson Education Inc
  3. Shekhar, S., Chawla, S. (2003), Spatial Databases: A Tour, Pearson Education Inc. 
  4. Burrough, P.A., McDonnel, R.A. (2006), Principi geografskih informacionih Sistema, Građevinski fakultet, Beograd Additional:
  5. McCloy, K.R. (2006), Resource Managament Information Systems Remote Sensing, GIS and Modelling, Taylor & Francis

 

No courses in this category