VIZUALIZACIJA GEOPROSTORNIH PODATAKA

Profesor

Miro Govedarica: miro at uns.ac.rs

Dušan Jovanović: dusan.mailzastudente at gmail.com

Asistent

Vladimir Pajić: vpajic at uns.ac.rs

Saradnici

Igor Ruskovski: igor.ruskovski at gmail.com

Stevan Milovanov: milovanov.stevan at gmail.com

 

U okviru ovog predmeta studenti će se upoznati sa osnovnim principima vizualizacije geoprostrnih podataka.

Teme koje su obuhvaćene u nastavnom procesu su: 3D Vizualizacija, Virtuelni Atlasi, Formati, ISO 19117, SLD, 3SFM, Algebra karte, Animacija, Arhitektura portala, Kosi snimci, Oblak tačaka, OGC specifikacije, Pokretni objekti, SGM, VR i AR.

 

FORMIRANJE OCENE

            Ocena se formira iz dve nezavisne provere znanja (praktičan i teorijski deo ispita).

 

PRAKTIČNI DEO ISPITA (najviše 50 bodova)

 1.  Bodovi sa računarskih vežbi

Tri računarska testa:

  1. Individualan rad na računaru posle prva tri termina vežbi - 10 bodova
  2. Individualan rad na računaru posle druga tri termina vežbi - 10 bodova
  3. Grupni samostalan rad - 15 bodova

 2.  Aktivnost i prisustvo (najviše 5 bodova)

 3.  Kolokvijumi (dva puta u semestru do maksimalno 5 bodova po kolokvijumu)

 

TEORIJSKI DEO ISPITA (najviše 50 bodova)

Uslov za izlazak na teorijski deo ispita je osvojenih 50% bodova iz svakog dela praktičnog dela ispita. 

Usmeni deo ispita  - održava se u ispitnim rokovima definisanim od strane studentske službe. 

Studenti koji imaju preko 90% osvojenih bodova u praktičnom delu ispita, mogu da zamene usmeni deo ispita projektnim zadatkom.  Ovo je moguće samo uz dogovor sa profesorom. 

 

SVI POLOŽENI DELOVI  PRAKTIČNOG DELA ISPITA VAŽE 2 ŠKOLSKE GODINE.

 

Akademska etika

  • Korišćenje nedozvoljenih sredstava na ispitu ili testu povlači poništavanje svih do tada osvojenih bodova.

 

 

Primer literature

  • Materijali korišćeni u nastavi i na vežbama

 

No courses in this category