VIZUALIZACIJA GEOPROSTORNIH PODATAKA

Profesori

prof. dr Miro Govedarica dipl. inž. geod.

miro@uns.ac.rs

prof. dr Dušan Jovanović dipl. inž. el.

dusan.mailzastudente@gmail.com

 

Asistenti

asistent-magistar Vladimir Pajić dipl. inž. el.         

pajicv@uns.ac.rs 

asistent-master Stevan Milovanov dipl. inž. geod.         

s.milovanov@uns.ac.rs 

asistent-master Igor Ruskovski dipl. inž. geod.         

rus_igor@uns.ac.rs

 

U okviru ovog predmeta studenti će se upoznati sa osnovnim principima vizualizacije geoprostrnih podataka.

Teme koje su obuhvaćene u nastavnom procesu su: 3D Vizualizacija, Virtuelni Atlasi, Formati, ISO 19117, SLD, 3SFM, Algebra karte, Animacija, Arhitektura portala, Kosi snimci, Oblak tačaka, OGC specifikacije, Pokretni objekti, SGM, VR i AR.

 

FORMIRANJE OCENE

          Ocena se formira iz dve nezavisne provere znanja (praktičan i teorijski deo ispita).

 

PRAKTIČNI DEO ISPITA (50 bodova)

 • Bodovi sa računarskih vežbi  (35 bodova)
  • Kolokvijum 1 - 10 bodova (minimum 6)
  • Kolokvijum 2 - 15 bodova (minimum 8)
  • Kolokvijum 3 - 10 bodova (minimum 6)
 • Teoretski kolokvijumi (10 bodova)
  • Teorijski kolokvijum 1 - 5 bodova (minimum 3)
  • Teorijski kolokvijum 2 - 5 bodova (minimum 3)
 • Bodovi sa prisustva na vežbama  (5 bodova)

 

USMENI DEO  ISPITA (50 bodova)

 • Uslov za izlazak na teorijski deo ispita su položene sve predispitne obaveze sa minimalnim brojem ostvarenih bodova iz praktičnog dela ispita.
 • Popravni kolokvijum za računarske kolokvijume će biti organizovan samo jednom na kraju semestra.
 • Teorijski kolokvijumi se mogu polagati samo u zakazanom terminu u toku semestra i ne mogu se ponavljati.
 • Usmeni ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dela. Pismeni deo se polaže na dan ispita prema zvaničnom rasporedu ispita. 
 • Pismeni deo ispita se boduje od 0-100 poena, ali ne nosi ispitne poene. Pismeni ispit je položen sa minimum 50 poena.
 • Pismenog dela ispita oslobođeni su samo kandidati koji su na oba teorijska kolokvijuma ostvarili minimum po 3 poena.
 • Položeni kolokvijumi važe dve školske godine (tekuća i sledeća školska godina).
 • Studenti koji imaju preko 90% osvojenih bodova u praktičnom delu ispita, mogu da zamene usmeni deo ispita projektnim zadatkom.  Ovo je moguće samo uz dogovor sa profesorom.
 • Pismeni deo ispita važi do kraja školske godine u kojoj je položen.

 

AKADEMSKA ETIKA

          Korišćenje nedozvoljenih sredstava na ispitu ili testu povlači poništavanje svih do tada ostvarenih bodova.

 

LITERATURA

          Materijali sa predavanja i vežbi koji se nalaze u rubrici Nastavni materijali - Vizualizacija geoprostornih podataka.

No courses in this category