UPUTSTVO

 

Za obavljanje stručne prakse potrebno je uraditi sledeće:

 1. Odštampati i popuniti uput za stručnu praksu (Prilog 1)
 2. Pronaći firmu u kojoj će se obaviti stručna praksa u trajanju od 10 radnih dana (registrovana privatna geodetska firma ili katastar)
 3. Odneti uput na potpis kod rukovodioca studijskog programa, dr Miro Govedarica
 4. Aktivno učestvovati u poslovima koji se zahtevaju i obavljaju u firmi u predviđenom periodu
 5. Voditi dnevnik rada na stručnoj praksi (Prilog 2)
 6. Po isteku deset radnih dana tražiti od firme obrazac (u slobodnoj pisanoj formi) kojim se potvrđuje da je student odradio stručnu praksu (navesti ime i prezime studenta, datum početka i isteka trajanja prakse, pečat i potpis).
 7. Kompletan izveštaj treba da sadrži sledeće:
 • Dnevnik rada na stručnoj praksi (taksativno šta je rađeno po danima)
 • Uput za stručnu praksu
 • Potpisan i pečatiran obrazac o obavljenoj stručnoj praksi
 • Detaljniji opis svih poslova koji su rađeni tokom stručne prakse
   8. Po završetku pisanja izveštaja potrebno je putem studentske službe prijaviti ispit

 

 

Napomena: Uput na stručnu praksu nosi se kada se ide na razgovor za obavljanje prakse, takođe, isti se prilaže u izveštaj sa stručne prakse

Napomena: Osoba iz firme koja daje potpis na obrazac o obavljenoj stručnoj praksi mora biti diplomirani ili master Inženjer geodezije sa licencom prvog reda

Napomena: Po završetku pisanja izveštaja isti se donosi na pregled kod asistenta Milana Vrtunskog (zakazati termin pregleda mailom)

No courses in this category