PRIMENA GEOINFORMACIONIH TEHNOLOGIJA U UPRAVLJANJU RIZIKOM

Profesor

Ristić Aleksandar: aristic at uns.ac.rs

Miro Govedarica: miro at uns.ac.rs

Dušan Jovanović: dusan.mailzastudente at gmail.com

Asistent

Vladimir Pajić: vpajic at uns.ac.rs

Milan Vrtunski: milanv at uns.ac.rs

 

 

U okviru ovog predmeta studenti će se upoznati sa osnovnim principima geoinformacionih tehnologija primenljivih u upravljanju rizikom.

Teme koje su obuhvaćene u nastavnom procesu su: Geosenzorske mreže – koncepcija, vrste i primena senzora, monitoring klizišta; Primene tehnologije skeniranja georadarom - Tehnologija skeniranja georadarom, GPR tehnologija; GNSS - Uvod u GNSS, Mreze permanentnih stanica, Metode pozicioniranja, Izvori i korekcija gresaka pri GNSS merenjima, GPS; Daljinska detekcija -Osnove daljinske detekcije, Senzori, Platforme, Globalna merenja padavina; Fotogrametrija; Lasersko skeniranje - osnove tehnologije, avionsko lasersko skeniranje, prikupljanje prostornih podataka tehnologijom laserskog skeniranja.

 

FORMIRANJE OCENE

            Ocena se formira iz dve nezavisne provere znanja (praktičan i teorijski deo ispita).

 

PRAKTIČNI DEO ISPITA (najviše 50 bodova)

 1.  Bodovi sa računarskih vežbi

Šest računarskih zadataka koji ukupno nose 35 bodova:

  1. Zadatak GNSS

  2. Zadatak Georadar

  3. Zadatak Geosenzorske

  4. Zadatak Fotogrametrija

  5. Zadatak Daljinska

  6. Zadatak Lasersko

 2.  Bodovi sa prisustva na vežbama i predavanjima (najviše 5 bodova)

 3.  Kolokvijumi 

  1. prvi sredinom semestra - maksimalno 5 bodova
  2. drugi krajem semestra  - maksimalno 5 bodova

NAPOMENA: BODOVI NA KOLOKVIJUM SE MOGU OSOVOJITI SAMO TOKOM SEMESTRA. NAKON TOGA NIJE VIŠE MOGUĆE IZLAZAK NA KOLOKVIJUM.

 

TEORIJSKI DEO ISPITA (najviše 50 bodova)

Uslov za izlazak na teorijski deo ispita je osvojenih 50% bodova iz svakog dela praktičnog dela ispita. 

Usmeni deo ispita  - održava se u ispitnim rokovima definisanim od strane studentske službe. 

Studenti koji imaju preko 90% osvojenih bodova u praktičnom delu ispita, mogu da zamene usmeni deo ispita projektnim zadatkom.  Ovo je moguće samo uz dogovor sa profesorom. 

 

SVI POLOŽENI DELOVI  PRAKTIČNOG DELA ISPITA VAŽE 2 ŠKOLSKE GODINE.

 

Akademska etika

Korišćenje nedozvoljenih sredstava na ispitu ili testu povlači poništavanje svih do tada osvojenih bodova, kao i predviđene zabrane izlaska na ispit. 

 

Primer literature

Materijali korišćeni u nastavi i na vežbama

 

No courses in this category